SÖZLÜ SINAV İLANI

SÖZLÜ SINAV İLANI

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında Defterdarlığımız bünyesinde çalışmakta olan personele ilişkin, 24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesine istinaden sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi işlemine esas olmak üzere, 01/01/2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” ın 14. maddesine istinaden 15/03/2018 tarihinde saat 10:00’da Defterdarlığımız Personel Müdürü odasında sözlü sınav yapılacaktır.