İLAN

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan 20564511576 T.C. no’lu Yasemin KALENDER ‘in , 24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesine istinaden sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi işlemine esas olmak üzere gerekli incelemeler yapılmış olup, gerekli şartları taşıdığı tespit edilmiştir. İlanen duyurulur. 23/02/2018